Kategoria: Wiedza o społeczeństwie

Teorie natury człowieka

Papież Jan XXIII uczył, że „każdy człowiek jest osobą, to znaczy istotą obdarzoną rozumem i wolną wolą”. Człowiek jako istota rozumna i wolna ma przyrodzoną godność naturalną, a według chrześcijaństwa także godność nadprzyrodzoną. Dzięki tym

Teoria behawiorystyczna

Wyjaśnia zachowanie się człowieka wpływem środowiska, które poprzez system nagród i kar steruje, manipuluje nim. Z drugiej strony działanie człowieka wpływa na zmianę środowiska, na kształtowanie nowego otoczenia i współcześni behawioryści to dostrzegają. Według teorii poznawczej

Potrzeby człowieka

Teoria humanistyczna cieszy się dużą akceptacją. Sformułowana została w latach sześćdziesiątych XX w. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, między innymi przez A.H. Maslowa. Teoria ta opiera się na dwu założeniach: każdy człowiek ma określone potrzeby i dąży

Postawy

Myśli, zachowania i postawy człowieka formułują się w relacjach z innymi ludźmi. Robert King Merton, socjolog amerykański, wyróżnia pięć typów indywidualnego przystosowania człowieka. Najbardziej typową, szeroko rozpowszechnioną formą przystosowania jest konformizm, który zapewnia równowagę i

Kim jestem?

Inspiracje, dążenia i pragnienia ukierunkowują człowieka. Skłaniają do zastanowienia się nad światem oraz nad samym sobą. W człowieku istnieje zmysł piękna – muzyka, poezja, sztuka wywołują w nim uczucie zachwytu – im bardziej ten zmysł

Motywacja (z jęz. łac. motivum – motyw)

Motywacja to uzasadnienie określonego działania, postępku ludzkiego, postanowienia. W materiałach źródłowych przedstawione zostały dwie teorie powstania człowieka. Która z tych teorii jest Tobie bliższa i dlaczego? Czy dostrzegasz w tych teoriach podobieństwa, jeśli tak, to

Grupy społeczne

Sytuacje społeczne powodują skupianie się ludzi wokół siebie, są inspiracją do tworzenia grup społecznych, trwałych bądź (sytuacyjnych) okazjonalnych. W każdym społeczeństwie istnieje bardzo dużo różnych grup. Co to jest grupa społeczna? Jest wiele definicji grupy

Trwałość i norma grupowa

Trwałość grupy w dużym stopniu zależy od interakcji, czyli wzajemnych oddziaływań członków grupy, takich, które pobudzają ogólną aktywność i pomagają w osiągnięciu celu grupy. Przyczyniają się do powstawania pozytywnych emocji, serdecznych stosunków wewnątrzgrupowych. Duży wpływ

Rodzina – mała grupa społeczna

Podstawową grupą społeczną i najważniejszą z każdego punktu widzenia, do której należy większość ludzi, jest rodzina. Rodzina jest pierwotną, małą grupą społeczną składającą się z rodziców, dzieci i krewnych. Rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z

Typy społeczeństw

Jeśli za kryterium podziału dziejów ludzkości przyjmiemy dominujący rodzaj gospodarki, to możemy wyróżnić następujące typy społeczeństw: społeczeństwo preindustrialne – społeczeństwo rolnicze – folwarki, społeczeństwo industrialne – społeczeństwo przemysłowe – fabryki, społeczeństwo postindustrialne – społeczeństwo informatyczne

Struktura społeczna współczesnego społeczeństwa polskiego

Dokonująca się transformacja ustrojowa obejmuje także przekształcenia w strukturze społecznej. Procesy rozpadu starej struktury społecznej, składającej się z różnych odłamów „ludu pracującego”, prowadzą do zmiany pozycji i roli tradycyjnych klas i warstw: klasy robotników, chłopów

Sprawiedliwość społeczna

Sprawiedliwość jest cnotą moralną i normą prawną zobowiązującą do oddania każdemu tego, co mu się słusznie należy. Konstytucja w art. 2 stanowi „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Sprawiedliwe jest to,