Kategoria: Wiedza o społeczeństwie

Proces formowania się praw człowieka

Państwo stanowi organizację, która jest nieodzowna, aby zapewnić ład i porządek społeczny na podległym obszarze oraz chronić przed zagrożeniami zewnętrznymi. Człowiek należący do grupy państwowej, na przestrzeni dziejów, był różnie usytuowany. To czy członków grupy

Pierwsze dokumenty dotyczące praw człowieka

Sw. Tomasz poucza, że żadna władza nie może czynić w społeczeństwie tego, czego nie uczynił sam Bóg, nie może pozbawić ludzi wolności. Ludzie zdaniem św. Tomasza muszą zaakceptować pewne rygory, porządek, w którym wolność się

Refleksja nad naturą i naturalnymi uwarunkowaniami egzystencji ludzkiej

Do szkoły prawa natury nawiązuje myśl oświecenia. Refleksja nad naturą i naturalnymi uwarunkowaniami egzystencji ludzkiej doprowadziła do sformułowania i uchwalenia Deklaracji Praw Wirginii, Deklaracji Niepodległości Trzynastu Zjednoczonych Stanów Ameryki w 1776 r. oraz Deklaracji Praw

Pojęcie wolności

Jak rozumiano wolność w XVIII w.? W cywilizacji zachodniej były dwie koncepcje wolności: europejska i amerykańska. Wolność europejska to przywilej nadany obywatelom przez rządzących. Wolność amerykańska to źródło wszelkiej władzy państwowej – władza nie jest stroną.

Ukształtowanie nowoczesnego katalogu praw

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela miała wpływ na ukształtowanie się nowoczesnego katalogu praw, wolności osobistych i politycznych, mimo że nie zobowiązywała państwa do pomocy najbiedniejszym, ani ochrony pracujących przed wyzyskiem. Począwszy od lat trzydziestych XIX w.

Internacjonalizacja praw i wolności człowieka

Umiędzynarodowienie praw człowieka następuje w XX w. Pierwsze traktaty międzynarodowe dotyczyły ochrony mniejszości, zakazu handlu niewolnikami, piractwa morskiego oraz prawa pracy. W 1919 r. powstała Międzynarodowa Organizacja Pracy. Zbrodnie ludobójstwa stały się początkiem intensywnego rozwoju

Regionalne systemy praw człowieka

We współczesnym świecie mamy trzy regionalne systemy praw człowieka: europejski, amerykański i afrykański. System europejski praw człowieka ukształtował się w ramach Rady Europy, która opracowała i wprowadziła w życie następujące dokumenty jako akty prawa międzynarodowego (regionalnego): Konwencja

Krajowy system dotyczący praw człowieka

Prawa człowieka zawarte w dokumentach międzynarodowych i regionalnych nie są z samego faktu ich istnienia normą prawną. Aby tak się stało, konieczna jest ratyfikacja i umowa ta staje się częścią obowiązującego prawa krajowego. Tak stanowi

Państwo jako organizacja polityczna i suwerenna

Co to znaczy, że państwo jest organizacją polityczną? Mówiąc, że państwo jest organizacją polityczną, myślimy o tej działalności społecznej, która wiąże się bezpośrednio ze sprawowaniem władzy lub walką o władzę. Władza jest podstawową kategorią polityki,

Teorie powstania państwa

Jest wiele doktryn – teorii dotyczących genezy państwa. Kształtowały się one w różnych okresach dziejów ludzkości. Oto niektóre. Teorie teologiczne powstanie państwa wiążą z działaniem sił nadprzyrodzonych. Wywodzą się ze Starożytnego Wschodu. W myśl tej

Klasyfikacja współczesnych państw

W jakim celu dokonujemy klasyfikacji państw? Celem klasyfikacji jest usystematyzowanie wielości państw według podobnych cech na przestrzeni dziejów. Klasyfikacji dokonywało wielu uczonych, spośród których wyróżnić należy Georga Jellinka, Karola Marksa, Maxa Webera, Daniela Bella Poniższa

Formy państw

Formy państw poznamy na podstawie następujących kryteriów: budowa organów i relacje między naczelnymi organami państwa (forma rządu), terytorialna dystrybucja władzy państwowej – terytorialny podział, reżim polityczny – środki i metody realizacji tej władzy. Dokonując klasyfikacji ze