Kategoria: Zarządzanie

WŚRÓD PREKURSORÓW

Wśród innych prekursorów „naukowego zarządzania” w Anglii Urwick wymienia m. in. J. S. Lewisa (1852—1901), autora książki The Commercial Organization of Factories, opublikowanej w r. 1896, zawierającej m. in. projekt schematu organizacyjnego, narysowany w formie

W TOKU ROZWOJU HISTORYCZNEGO

Można więc powiedzieć nie tylko, że początki nauk o orga­nizacji były uwarunkowane zmianami zachodzącymi w stosun­kach produkcji, lecz że nauka o organizacji wyrastała z potrzeb praktyki przemysłowej i rodziła się bezpośrednio w tej praktyce.W toku

STOPIEŃ OGÓLNOŚCI TWIERDZEŃ

W jego najniższej części zamieszczono „rzeczy”, czyli fragmenty na­szego rzeczywiście istniejącego ludzkiego świata, który jest przedmiotem wiedzy naukowej. W danym przypadku są to różne rodzaje instytucji czyli zespołów ludzi, rozpatrywanych zawsze łącznie ze wszystkimi zaso-

PATRZĄC Z PERSPEKTYWY

Patrząc z tak dalekiej perspektywy ogar­nia on cały ten fragment rzeczywistości, na który składają się wszelkie instytucje, a więc i wszelkie dziedziny działania lu­dzi. Ale widzi on je z daleka. Dostrzega więc tylko to, co

PRAKSEOLOGICZNY PUNKT WIDZENIA

Prakseołogiczny punkt widzenia występuje w nauce już w połowie XIX wieku. M. Martin [1863], o którym wspominają E. Lasker [1878],Jordan [1962] i T. Pszczołowski [1966a, s. 119], nazywał tę naukę ponologią. Nazwa prakseologia, rozumiana w

WĘŻSZE SPOJRZENIE

Nieco węższy punkt widzenia reprezentuje, lecz za to szerszy zakres rzeczywistości obejmuje ogólna teoria organizacji. Rozwijając tę dyscy­plinę bierze się pod uwagę nie wszystkie (jak w prakseologii) okolicznoś­ci wpływające na sprawność funkcjonowania badanych rzeczy, lecz

KONCENTRACJA UWAGI

Jeśli np. skoncentruje uwagę tylko na tym, co jest istotne dla dzia­łania rozpatrywanego tak, jak gdyby odbywało się ono indywidualnie, to będzie może umiał wypowiedzieć jakieś nowe zdanie prawdziwe w od­niesieniu do czynu indywidualnego, ale

OGRANICZONY ZAKRES ZAINTERESOWAŃ

Ograniczając zaś zakres zainteresowań do instytucji zarządzanych mamy do czynienia z teorią organizacji i zarządzania, która dzięki wpro­wadzeniu jej i to właśnie w zakresie tematycznym objętym niniejszą książką — na większości kierunków wyższych studiów ekonomicznych

TEORIE MOTYWACJI

Teorie motywacji (głównie psychologiczne, ale także socjologiczne i ekonomiczne) rozpatrują mechanizm skłaniający człowieka do określonego zachowania się. W ujęciu czysto psychologicznym wchodzą one w skład określonych teoretycznych koncepcji tej grupy nauk. W inter­dyscyplinarnym (psychologiczno-socjologiczno-organizacyjnym) ujęciu

TEORIE DECYDOWANIA

Teorie decydowania (opisowe lub traktowane w sposób sformalizo­wany jako techniki optymalizacji decyzji) dają w pierwszym przypadku eksplitatywny (wyjaśniający) obraz rzeczywistych procesów podejmowa­nia decyzji i władzy — i wtedy obok tego, że wchodzą w skład nauk

FIZJOLOGIA PRACY

Nauka o czynnikach wydajności pracy rozważa teoretyczne problemy Porównywania wydajności pracy, jak również fizjologiczne, psychologiczne, społeczne, ekonomiczne, techniczne i organizacyjne oko­liczności, od których zależy poziom wydajności, oraz sposoby wzmagania tej wydajności. Fizjologia pracy zajmuje się głównie

EKONOMIKA PRACY

Psychometria jest wysoce zmatematyzowaną gałęzią psychologii, opartą na koncepcji ilościowego ujmowania czynników wpływających ną za­chowanie się ludzi i wyrażającycjfsię w tym zachowaniu. Mierzy się je za pomocą tzw testów. Psychometria zajmuje się więc konstruowaniem testów, sprawdzaniem ich przydatności